2021

SERANTA AWAM ATAS TALIAN 

 

Dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bercadang untuk membuat pindaan ke atas Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Peraturan-Peraturan Juruanalisis Makanan 2013.

 

Di Malaysia, kawalan ke atas keselamatan dan kualiti makanan terletak di bawah bidang kuasa KKM. Di bawah Akta Makanan 1983, KKM khususnya Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM) bertanggungjawab untuk melindungi orang ramai daripada bahayanya daripada segi kesihatan dan penipuan dalam penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan dan mengenai perkara-perkara yang bersampingan atau berkaitan dengannya.

Peraturan-Peraturan Juruanalisis Makanan 2013 adalah peraturan yang dibuat di bawah Akta Juruanalisis Makanan 2011 yang bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan Majlis Juruanalisis Makanan Malaysia, mengadakan peruntukan bagi pendaftaran orang yang menjalankan amalan sebagai juruanalisis makanan dan mengawal selia amalan juruanalisis makanan serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

 

PERKARA

KETERANGAN

TARIKH TUTUP MAKLUMBALAS

Seranta Awam Atas Talian Bil. 1/2021 Bagi Draf Pindaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 

 

Cadangan pindaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 adalah untuk meminda:

 1. Peraturan 11 Butir-butir dalam pelabelan;
 2. Daftar I Jadual Kelima A Syarat-syarat kandungan nutrien untuk kegunaan akuan pemakanan;
 3. Daftar III Jadual Kelima A Syarat-syarat akuan fungsi nutrien; dan Daftar I Jadual Ketiga Belas
Sebelum 18 April 2021.

Seranta Awam Atas Talian Bil 2/2021 bagi Draf Pindaan Peraturan-Peraturan Makanan (Pengeluaran Sijil Kesihatan bagi Eksport Ikan dan Keluaran Ikan ke Kesatuan Eropah) 2009

Cadangan pindaan Peraturan-Peraturan Makanan (Pengeluaran Sijil Kesihatan Bagi Eksport Ikan dan Keluaran Ikan ke Kesatuan Eropah) 2009 adalah untuk meminda:

 1. menyelaraskan terma bagi penggunaan perkataan “keluaran” kepada “produk” pada nama peraturan, definisi dan peraturan-peraturan terlibat;
 2. memasukkan definisi ikan dan hasil ikan;
 3. memperjelaskan pegawai Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan turut merangkumi pegawai Unit Keselamatan dan Kualiti Makanan, Jabatan Kesihatan Negeri;
 4. meminda subperaturan 4(1) supaya permohonan sijil kesihatan dibuat sebelum konsainan dieksport bagi mematuhi kehendak yang ditetapkan oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan;
 5. meminda subperenggan 4(2)(b)(i) bagi memperjelaskan kepatuhan dengan merujuk kepada pusat pendaratan yang diktiraf di bawah Peraturan-Peraturan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Pengiktirafan Tempat Pendaratan Ikan  untuk Eksport Ikan ke Kesatuan Eropah) 2010;
 6. meminda subperenggan 4(2)(b)(ii) bagi memperjelaskan dalam bahasa Kebangsaan bagi maksud bebas yang merujuk kepada stor sejuk dan bukan premis pemprosesan;
 7. menambah subperaturan 5(3), (4) dan (5) yang baru berkaitan peruntukan untuk tidak mengeluarkan sijil kesihatan sekiranya kehendak tidak dipatuhi;
 8. meminda perenggan 7(1)(d) bagi memudahkan pelaksanaan dan penguatkuasaan;
 9. mengeluarkan subperaturan 7(2) dan tafsiran tersebut dimasukkan dalam Peraturan 2: Tafsiran.
Sebelum 18 Julai 2021
Seranta Awam Atas Talian Bil. 3/2021 Bagi Draf Pindaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 

Cadangan  pindaan PPM 1985 tersebut adalah untuk meminda:

(i)    Daftar III Jadual Kelima A Syarat-syarat akuan fungsi nutrien bagi membenarkan akuan fungsi bagi nutrien Palm Tocotrienol Rich Fraction (TRF) dan Potassium;
(ii)    Jadual Keenam Belas Residu racun perosak untuk memasukkan lima (5) kadar maksimum residu baru;
(iii)    Jadual Kedua Puluh Enam Standard bagi air mineral semula jadi untuk meminda parameter standard kimia; dan
(iv)    Peraturan 360A Air mineral semulajadi untuk memasukkan peruntukan pelabelan bagi fluorida

Sebelum 18 Julai 2021

Selaras dengan komitmen kerajaan untuk memastikan pindaan ini dibuat secara telus dan mengambil kira maklumbalas pihak berkepentingan yang berkaitan, adalah menjadi tanggungjawab BKKM, KKM untuk mengadakan seranta awam atas talian ini.

 

BKKM, KKM menjemput semua pihak berkepentingan yang berkaitan dan mana-mana pihak yang berminat untuk mengambil bahagian dalam proses seranta awam ini dan mengemukakan pandangan serta maklumbalas menggunakan Lampiran A yang disertakan.

 

Semua maklum balas hendaklah dikemukakan melalui surat bertulis secara rasmi / faks / emel ke alamat di bawah :

Seranta Awam Atas Talian Bagi Draf Pindaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Peraturan-Peraturan Makanan (Pengeluaran Sijil Kesihatan bagi Eksport Ikan dan Keluaran Ikan ke Kesatuan Eropah) 2009

Seranta Awam Atas Talian Bagi Draf Pindaan Peraturan-Peraturan Juruanalisis Makanan 2013

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 4, Menara Prisma

No 26, Jalan Persiaran Perdana Presint 3

62675 Putrajaya, MALAYSIA 
Tel          : +603-8885 0797 
Faks       : +603-8885 0790 
E-mel    : bkkmperundangan@gmail.com 

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 4, Menara Prisma

No 26, Jalan Persiaran Perdana Presint 3

62675 Putrajaya, MALAYSIA 
Tel          : +603-8885 0797 
Faks       : +603-8885 0790 
E-mel    : bkkmperundangan@gmail.com  / mjmm@moh.gov.my

 

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Seranta Awam Atas Talian Bagi Draf Pindaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Peraturan-Peraturan Makanan (Pengeluaran Sijil Kesihatan bagi Eksport Ikan dan Keluaran Ikan ke Kesatuan Eropah) 2009

Seranta Awam Atas Talian Bagi Draf Pindaan Peraturan-Peraturan Juruanalisis Makanan 2013

Puan Zailina Abdul Majid  (+603- 8885 0797 atau zailina.am@moh.gov.my)

Puan Shazlina Zaini (+603- 8885 0797 atau shazlina@moh.gov.my)

Cik Norshafawati Rosli (+603- 8885 0797 atau norshafawati@moh.gov.my)

Puan Siti Jubaidah Mohamad(+603- 8885 0797 atau siti.jubaidah@moh.gov.my)

Cik Norshafawati Rosli (+603- 8885 0797 atau norshafawati@moh.gov.my)

Cik Irma Mohamad Samsi  (+603- 8885 0797 atau irma@moh.gov.my )

Puan Hadidawati Mahadi (+603- 8885 0797 atau hadidawati@moh.gov.my)

Keterangan
LAMPIRAN A_Seranta Awam Bil.2_2021.doc
Cadangan Pindaan Bagi Seranta Awam Bil 2 2021.pdf
Keterangan
LAMPIRAN A_Seranta Awam Bil.1_2021.doc
Cadangan Pindaan Bagi Seranta Awam Bil 1 2021.pdf
Keterangan
Cadangan Pindaan Bagi Seranta Awam Atas Talian Bil 3.2021.pdf
LAMPIRAN A_Seranta Awam Bil.3_2021.doc

EN