PERMOHONAN PELABELAN SEMULA MAKANAN IMPORT

Pelabelan Semula Makanan 

Seksyen 29(2) di bawah Akta Makanan 1983 telah memperuntukkan jika sesuatu makanan yang hendak diimport ke dalam Malaysia adalah makanan diproses dalam bentuk sempurna dan mempunyai kesalahan berhubung dengan pelabelan, maka makanan tersebut boleh dilabel semula. Syor agar kelulusan pelabelan semula akan diberikan kepada syarikat yang memohon menggunakan Borang Permohonan Mengimport Makanan Bagi Tujuan Pelabelan Semula  dan berdasarkan label yang telah dipersetujui melalui  Semakan Pelabelan Makanan dan Khidmat Nasihat Pelabelan Makanan (maklumat lanjut sila akses ke halaman Maklumat Pelabelan Makanan di menu Perkhidmatan > Pelabelan Makanan > Maklumat Pelabelan Makanan). 

 

Food Re- Labeling

 Section 29 (2) under the Food Act 1983 stipulated where the food sought to be imported into Malaysia is processed food in a finished form and has an offense relating to labeling, then the food may be re-labeled. The recommendation will be given based on the Food Import Application Form for Re -Labeling Purposes and label that has been agreed through the Food Labeling Screening and Food Labeling Advisory Service (for more information please access the Food Labeling Information page in the Services> Labeling menu Food> Food Labeling Information). 

Keterangan
BORANG PERMOHONAN MENGIMPORT MAKANAN BAGI TUJUAN PELABELAN SEMULA.doc
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

EN