SENARAI KEPERLUAN EKSPORT MAKANAN

Setiap negara pengimport mengenakan keperluan pengimportan produk makanan yang berbeza. Adalah menjadi tanggungjawab pengeksport makanan dari Malaysia untuk mengambil tahu keperluan pengimportan makanan yang perlu dipatuhi sebelum mengimport makanan ke mana-mana negara. Maklumat pengimportan makanan boleh didapati dari agen-agen pengimport atau di laman sesawang pihak berkuasa (competent authority) sesuatu negara.

Sekiranya, pengeksport gagal mematuhi keperluan yang ditetapkan, produk makanan yang dieksport boleh dikenakan pelbagai tindakan berdasarkan perundangan negara pengimport antaranya produk akan ditolak dan dihantar semula ke Malaysia, dilupuskan di negara pengimport dan lain-lain.

Keterangan
Singapura: Penangguhan Tarikh Kuatkuasa bagi Keperluan Penyenaraian Pengeksport Hasilan Segar ke Singapura
Singapura: Keperluan Penyenaraian bagi Pengeksport Hasilan Segar ke Singapura
Singapura: Lampiran 1_Borang Permohonan Pengeksportan Hasilan Segar ke Singapura
Food Export Control Requirement (update June 2018)
Canada: Sulphite Declaration In Food To Be Distributed In Canada
Kanada: Maklumat Umum Keperluan Pengeksportan Makanan (Kemaskini 150119)
China: Maklumat Umum Keperluan Pengeksportan Makanan
Amerika Syarikat: Maklumat Umum Keperluan Pengeksportan Makanan
Korea Selatan: Maklumat Umum Pengeksportan Makanan
Korea Selatan: Keperluan Pendaftaran Produk Makanan
Arab Saudi: Keperluan Pengeksportan Ikan dan Hasilan Ikan
Singapore: Circular On Declaration Of State/Province Codes In Tradenet Permits For Fresh And Minimally Processed Fruits And Vegetables
Keperluan Pengeksportan Susu Dan Hasilan Susu Ke Taiwan.pdf
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

EN