PERMOHONAN PENGIKTIRAFAN MAKMAL SWASTA UNTUK PERKHIDMATAN ANALISIS MAKANAN BAGI PENGELUARAN SIJIL KESIHATAN OLEH KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (TUJUAN PENGEKSPORTAN)

 

PENGENALAN


1. Pengiktirafan makmal swasta untuk perkhidmatan analisis makanan bagi pengeluaran Sijil Kesihatan oleh KKM hanya akan diberikan kepada makmal
swasta yang memohon dan telah mendapat akreditasi ISO/IEC 17025 daripada Jabatan Standard Malaysia (Standards Malaysia) di bawah Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) serta mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh
KKM.

2. Skop analisis yang diiktiraf oleh KKM adalah tertakluk kepada jenis ujian makanan mengikut bidang pengujian seperti kimia, mikrobiologi, bioteknologi dan fizikal yang diakreditasi berdasarkan Sijil Akreditasi ISO/IEC 1 7025 yang dikeluarkan oleh Standards Malaysia.
 

PROSEDUR PERMOHONAN


1. Borang permohonan Pengiktirafan Makmal Swasta Untuk Perkhidmatan Analisis Makanan Bagi Pengeluaran Sijil Kesihatan Oleh Kementerian Kesihatan Malaysia boleh diperolehi di Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan atau muat turun di laman sesawang http://fsq.moh.gov.my.

 

2. Setiap permohonan hendaklah disertakan bersama dokumen-dokumen sokongan berikut:

2.1. Salinan Sijil Akreditasi ISO/IEC 1 7025 yang terkini.

2.2. Method Validation Report
Method Validation Report yang terkini perlu dikemukakan bagi setiap skop/parameter yang terlibat.

2.3. Proficiency Testing Report
Proficiency Testing Report yang terkini perlu dikemukakan bagi setiap skop/parameter yang terlibat.

2.4. Laboratory Turn Around Time
Laboratory Turn Around Time yang terkini perlu dikemukakan bagi setiap skop/parameter yang terlibat.

 

3. Makmal swasta yang menawarkan perkhidmatan analisis makanan yang ingin mendapat pengiktirafan oleh KKM perlu mengemukakan borang permohonan, dokumen-dokumen sokongan dan bayaran fi kepada alamat berikut:

Pengarah Kanan Keselamatan dan Kualiti Makanan

Kementerian Kesihatan Malaysia

Aras 4, Menara Prisma

No 26 Jalan Persiaran Perdana Presint 3, 62675 Putrajaya

 

4. Tempoh sah laku pengiktirafan oleh KKM adalah berdasarkan kepada tempoh sah laku Sijil Akreditasi ISO/IEC 1 7025 yang disertakan bersama-sama borang permohonan.


BAYARAN FI PERMOHONAN


1. Fi untuk pendaftaran adalah sebagaimana yang dinyatakan di bawah:

  • Pendaftaran Makmal Swasta yang diiktiraf (baharu) = RM 500.00
  • Pendaftaran Makmal Swasta yang diiktiraf (pembaharuan) = RM 500.00

2. Setiap permohonan pendaftaran untuk mendapatkan pengiktirafan akan dikenakan bayaran fi. Bayaran fi perlu dibuat di atas nama “KETUA SETIAUSAHA
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA”. Semua pembayaran perlu dibuat melalui bank draf atau kiriman wang sahaja. Cek tidak akan diterima.

3. Resit rasmi akan dikeluarkan kepada makmal setelah bayaran diterima.

4. Bayaran tidak boleh dikembalikan semula dalam apa-apa keadaan.


SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SELEPAS MENDAPAT PENGIKTIRAFAN


1. Makmal perlu mengemukakan laporan analisis sampel yang dijalankan bagi
pengeluaran sijil kesihatan sahaja kepada Bahagian ini setiap enam (6) bulan. Laporan Januari-Jun perlu dikemukakan pada atau sebelum minggu kedua bulan Julai manakala laporan Julai-Disember perlu dikemukakan pada atau sebelum minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.

2. Audit verifikasi akan dibuat oleh pegawai pegawai dari KKM pada bila-bila masa sepanjang tempoh pengiktirafan mengikut jadual yang akan ditetapkan. Notis akan diberikan kepada makmal sebelum audit diadakan.

3. Sebarang penarikan balik Sijil Akreditasi ISO/IEC 17025 oleh DSM akan menyebabkan pengiktirafan oleh KKM terbatal secara automatik. KKM berhak menarik balik pengiktirafan tersebut sekiranya makmal swasta gagal mematuhi syarat atau tidak berpuas hati dengan prestasi makmal.

4. Bagi tujuan pembaharuan pengiktirafan oleh KKM, makmal swasta perlu mengemukakan borang permohonan bersama-sama salinan Sijil Akreditasi ISO/IEC 1 7025 yang terkini dan dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan dalam tempoh satu (1 ) bulan sebelum tamat tempoh pengiktirafan.

5. Sebarang penambahan skop akreditasi juga perlu dimaklumkan menggunakan borang permohonan yang disertakan bersama salinan Sijil Akreditasi ISO/IEC 1 7025 berkenaan d a n dokumen-dokumen sokongan untuk mendapatkan pengiktirafan bagi jenis ujian di dalam penambahan skop akreditasi tersebut.

6. Senarai makmal swasta untuk perkhidmatan analisis makanan yang telah diiktiraf oleh KKM boleh didapati di laman sesawang http://fsq.moh.gov.my. Sekiranya tiada permohonan untuk memperbaharui pengiktirafan, nama makmal akan dikeluarkan dari senarai dalam tempoh empat belas hari (14) selepas tarikh luput.


PERTANYAAN LANJUT


Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai pengiktirafan oleh KKM, sila hubungi pegawai di Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan iaitu Sharifah Zatil Aqmar binti Syed Mustafa di talian 03-88850797 samb. 4324 atau emel kepada sharifah.zatil@moh.gov.my.
 

UPDATE: SEMUA PERMOHONAN BAHARU / PEMBAHARUAN / PENAMBAHAN SKOP BOLEH DIHANTAR SEPERTI BIASA.

Keterangan
Garis panduan pengiktirafan makmal swasta VERSI 2_2020.pdf
BORANG PERMOHONAN MAKMAL SWASTA 08052019.docx
LAPORAN PERKHIDMATAN ANALISIS MAKANAN MAKMAL SWASTA DIIKTIRAF KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI PENGELUARAN SIJIL KESIHATAN
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

EN