MESIN JUAL MAKANAN

PENGENALAN

Mesin Jual Makanan merupakan mesin layan diri yang apabila dimasukkan syiling, token atau melalui apa-apa cara lain akan secara automatik mendispens makanan atau minuman (Peraturan 2, Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009)

Panduan Keselamatan Makanan: Mesin Jual Makanan dibangunkan sebagai rujukan kepada penyedia, pemilik atau pembekal makanan bagi mesin jual makanan. Pemasangan dan pengendalian mesin jual makanan adalah tertakluk di bawah Peraturan 53 dan 54, Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009.

Panduan ini menggariskan elemen-elemen keselamatan makanan yang perlu dipenuhi dalam pemasangan dan pengendalian mesin jual makanan.

SKOP

Panduan Keselamatan Makanan: Mesin Jual Makanan ini terpakai kepada semua penyedia dan pemilik mesin jual makanan serta pembekal makanan yang meletakkan produk makanan mereka untuk tujuan jualan di mesin jual makanan.

Keterangan
Panduan Keselamatan Makanan Mesin Jual Makanan 2023.pdf
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

EN