MESIN JUAL AIR (MJA)

Garis Panduan Permohonan Lesen Untuk Mengendalikan Mesin Jual Air Bagi Maksud Perdagangan atau Perniagaan

Garis panduan ini merupakan pemudahcara kepada pengusaha untuk membuat permohonan lesen bagi mesin jual air.

Contoh Manual Kawalan Keselamatan Air Dari Mesin Jual Air

Contoh manual ini merupakan panduan kepada pemohon untuk membangunkan manual kawalan keselamatan air dari mesin jual air.

Permohonan Melalui Sistem Atas Talian (Online)

Pemohon lesen Mesin Jual Air (MJA) perlu mendaftar di laman web Fosim Domestik fosimdomestic.moh.gov.my untuk mendapatkan ID pengguna bagi membuat permohonan lesen MJA. Pemohon boleh mendaftar lebih daripada satu mesin jual air dengan menggunakan ID pengguna yang sama. 

Pemohon boleh merujuk manual penggunaan FoSIM Domestik - Modul Aplikasi Permohonan Mesin Jual Air (MJA) untuk membuat permohonan secara atas talian (online)

Keterangan
Senarai Pemegang Lesen MJA (sehingga 31 Disember 2019)
Keterangan
Manual Modul Aplikasi Permohonan Lesen MJA
Keterangan
GP Permohonan Lesen MJA Edisi 2020
Contoh Manual Kawalan Keselamatan Mesin Jual Air Edisi 2020
BORANG KKM-MJA 1/2020
Format Senarai Fi Lesen
Format Surat Iringan JKN

EN