MESIN JUAL AIR (MJA)

Garis Panduan Permohonan Lesen Untuk Mengendalikan Mesin Jual Air Bagi Maksud Perdagangan atau Perniagaan

Garis panduan ini merupakan pemudahcara kepada pengusaha untuk membuat permohonan lesen bagi mesin jual air.

Contoh Manual Kawalan Keselamatan Air Dari Mesin Jual Air

Contoh manual ini merupakan panduan kepada pemohon untuk membangunkan manual kawalan keselamatan air dari mesin jual air.

Permohonan Melalui Sistem Dalam Talian (Online)

Pemohon lesen Mesin Jual Air (MJA) perlu mendaftar di laman web FoSIM http://fosim.moh.gov.my untuk mendapatkan ID pengguna bagi membuat permohonan lesen MJA. Pemohon boleh mendaftar lebih daripada satu mesin jual air dengan menggunakan ID pengguna yang sama. 

Pemohon boleh merujuk Manual Pengguna di dalam sistem FoSIM untuk membuat permohonan secara dalam talian (online).

Keterangan
Senarai Pemegang Lesen MJA (sehingga 8 Julai 2021)
Keterangan
Garis Panduan Pelesenan MJA Edisi 2021 (Kemaskini Mei 2021)
Garis Panduan Pelaksanaan Audit MJA Secara Tidak Bersemuka (Remote Audit)
Senarai Semak Permohonan Lesen MJA (KKM-MJA 1/2020 Pin. 1)
Format Surat Iringan JKN Bagi Permohonan Lesen MJA_rev.march
Contoh Manual Kawalan Keselamatan Mesin Jual Air Edisi 2020

EN