GMP

PENGENALAN

Pengiktirafan Good Manufacturing Practice (GMP) diwujudkan bagi memberi pengiktirafan rasmi kepada industri yang mencapai mengamalkan elemen-elemen GMP sekaligus memenuhi kehendak-kehendak keselamatan makanan dan kehendak pengguna.Skim Pensijilan GMP telah dilancarkan untuk memberikan pengiktirafan rasmi kepada premis makanan yang berjaya mengamalkan dan mengekalkan sistem GMP di premis makanan.

SKOP

Permohonan untuk mendapatkan sijil ini adalah terbuka kepada semua jenis pengusaha premis makanan yang terlibat dalam pengilangan makanan. Pemohon hendaklah melaksana dan mengamalkan semua elemen GMP yang terkandung di dalam Malaysian Standard 1514:2009 Proses pensijilan melibatkan audit kecukupan, pematuhan dan pemantauan oleh juruaudit yang dilantik oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM).

OBJEKTIF

Objektif Skim Pensijilan GMP ini adalah untuk member pengiktirafan rasmi kepada premis makanan yang telah berjaya melaksana dan mengamalkan semua kriteria skim pensijilan GMP.

FAEDAH

 • Dipermudahkan dalam mendapatkan sijil eksport seperti Sijil Penjualan Bebas, Sijil GMO, dan lain-lain.
 • Menguatkan dan sokongan kepada sistem jaminan kualiti yang lain seperti ISO. HACCP dan HALAL.
 • Dapat bersaing dengan negara-negara lain dalam pasaran makanan global.
 • Memudahkan industri mendapat pengiktirafan dalam berurusan dengan agensi kewangan dalam urusan insentif atau bantuan kewangan.
 • Logo GMP KKM boleh digunakan pada produk yang telah mendapat pengiktirafan.
 • Memastikan industri makanan mematuhi piawaian di peringkat domestik dan luar negara.

SYARAT PERMOHONAN

Syarat Umum:

 • Premis perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia melalui website https://fosim.moh.gov.my
 • Premis perlu berlesen dengan Pihak Berkuasa Tempatan atau kelulusan dari agensi kerajaan yang lain; kecuali bagi premis yang diselenggara oleh Kerajaan.
 • Premis perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) kecuali bagi premis yang diselenggara oleh Kerajaan.
 • Sistem GMP perlu dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum permohonan.
 • Premis makanan perlu mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan di Malaysia.

Syarat Khusus:

Sistem GMP perlu dibangunkan dan didokumenkan berdasarkan kepada Malaysian Standard 1514:(Latest Revision).

Manual GMP perlu mengandungi dokumen minima seperti berikut :
2.1. Profail syarikat
2.2. Polisi Pengurusan Keselamatan Makanan
2.3. Objektif Keselamatan Makanan
2.4. Carta Organisasi
2.5. Carta ahli GMP dan latarbelakang ahli GMP
2.6. Pelan lokasi
2.7. Penjelasan bagi setiap elemen GMP termasuk SOP, dokumen sokongan dan sebagainya Manual tersebut perlu ditandatangani oleh pengurusan tertinggi yang mempunyai kuasa Eksekutif.

Sila muat turun Checklist For GMP New Application yang terletak pada ruangan bawah untuk semakan.
 

KOS PENSIJILAN GMP

KOS INDUSTRI BESAR          SME                    MIKRO        
BAYARAN PERMOHONAN BARU RM 4,700 RM 3,500 RM 2,300
BAYARAN PERMOHONAN PEMBAHARUAN RM 3,500 RM 2,600 RM 1,800
BAYARAN PERMOHONAN SURVEILAN** RM 1,600 RM 1,600 RM 1,600


*Bayaran perlu dibuat di atas nama “KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA”.
Semua pembayaran perlu dilakukan dalam sistem FoSIM (https://fosim.moh.gov.my)

Definisi:
Industri Besar : Mempunyai 150 orang pekerja sepenuh masa dan ke atas dengan jualan tahunan adalah RM25 juta dan ke atas.
Industri Kecil Sederhana (SME) : Mempunyai <150 pekerja sepenuh masa dengan jualan tahunan < RM25 juta
Mikro Enterprise : Mempunyai < 5 pekerja sepenuh masa dengan jualan tahunan kurang daripada RM250,000

PROSES PERMOHONAN

Premis perlu membuat permohonan GMP secara atas talian melalui laman web https://fosim.moh.gov.my

TEMPOH SAH LAKU

Tempoh sah laku pensijilan GMP adalah selama tiga (3) tahun. Audit pemantauan akan dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia secara berkala ke atas premis terbabit.

PEMBAHARUAN PENSIJILAN GMP

Permohonan pembaharuan pensijilan GMP perlu dilakukan secara atas talian melalui laman web http://fosim.moh.gov.my  (6) bulan sebelum tarikh tamat tempoh sijil. Kos permohonan pembaharuan pensijilan GMP adalah seperti jadual di atas.

Garis Panduan Skim Pensijilan GMP

Amalan Pengilangan Yang Baik (GMP) merupakan peraturan, kod dan garis panduan yang mengawal keadaan operasi dalam sesebuah premis makanan bagi membolehkan penghasilan makanan yang selamat. Garis panduan ini memberikan panduan mengenai prosedur permohonan pensijilan GMP daripada KKM.

Permohonan untuk mendapatkan pensijilan ini adalah kepada premis pemprosesan makanan dan perkhidmatan makanan. Pemohon hendaklah melaksana dan mengamalkan semua elemen-elemen GMP yang terkandung di dalam Malaysian Standard MS1514 Good Manufacturing Practice (GMP). Proses pensijilan melibatkan audit kecukupan, pematuhan, pemantauan dan pembaharuan oleh juruaudit yang dilantik oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM), KKM.

Tujuan skim pensijilan ini adalah untuk memberi pengiktirafan ke atas premis pemprosesan makanan dan perkhidmatan makanan yang melaksanakan GMP. Pengiktirafan ini akan meningkatkan keyakinan pengguna ke atas produk yang dikeluarkan dan membantu dalam meluaskan pasaran produk mereke ke peringkat antarabangsa dan juga bagi mematuhi perundangan dan standard semasa.

Senarai Pemegang Sijil GMP

Manakala pemegang Sijil GMP boleh disemak di Akses Awam pada pautan https://fosim.moh.gov.my/fssm/public/home

Keterangan
Manual Permohonan Pensijilan GMP (Pemohon) melalui sistem FoSIM
SKIM PENSIJILAN GMP, KKM
Garis Panduan GMP
Spesifikasi Logo GMP KKM
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

EN