PELABELAN MAKANAN

MAKLUMAN PERALIHAN PROSES KHIDMAT NASIHAT PELABELAN DAN SEMAKAN PELABELAN MAKANAN KE SISTEM FOSIM

 

Bermula 15 Mac 2021, semua permohonan Semakan Pelabelan Makanan dan Khidmat Nasihat Pelabelan perlu dihantar secara atas talian melalui pautan berikut: https://fosim.moh.gov.my/fssm/public/home. Tuan/Puan hendaklah mendaftar sebagai pengguna sistem fosim terlebih dahulu. Terdapat menu “manual” di website fosim untuk muat turun Modul Pendaftaran Pengguna sebagai rujukan.

Walau bagaimanapun, permohonan di bawah masih perlu dihantar secara manual (hardcopy) ke Bahagian ini:

1) Permohonan Semakan Pelabelan Makanan dan Khidmat Nasihat Pelabelan bagi tujuan pelabelan semula (produk import yang ditahan di pintu masuk)

2) Permohonan Semakan Pelabelan Makanan dan Khidmat Nasihat Pelabelan bagi semakan kali kedua atau kali ketiga (bagi permohonan kali pertama yang telah dibuat secara manual sebelum 15 Mac 2021).

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut, pihak tuan/puan boleh menghubungi talian 03-8885 0797 sambungan 4024/4272/4057 atau melalui emel sdfosim@moh.gov.my 

 

 

NOTICE OF TRANSITION OF FOOD LABELLING ADVISORY SERVICES AND LABELLING SCREENING TO FOSIM SYSTEM

Starting 15 March 2021, all applications for Food Labelling Advisory Services and Labelling Screening should be submitted through online via the link: https://fosim.moh.gov.my/fssm/public/home .Registration as a user of the fosim system is needed before you can proceed the application. There is a menu for "manual" on the fosim website to download the User Registration Module for reference.

However, the following applications still need to be submitted manually (harcopy) to this Division:

1) Application for Food Labelling Advisory Services and Labelling Screening for the purpose of re-labelling (detained imported products at entry points)

2) Application for Food Labelling Advisory Services and Labelling Screening for the second or third review (for the first time application that has been made manually before 15 March 2021) 

Should you have further inquiry, kindly contact us at 03-8885 0797 ext 4024/4272/4057 or email sdfosim@moh.gov.my


EN